Scott Pattinson, ‘Kairoi No 8’, 2016, Oeno Gallery