Scott Pattinson, ‘Kairoi No 9 ’, 2016, Oeno Gallery