Sebastian Weiss, ‘Whale Watching’, 2015, Tappan
Sebastian Weiss, ‘Whale Watching’, 2015, Tappan