Seigyoku, ‘Tea Caddy with Musashi Plain’, Showa (1926, 89) or Heisei era (1989, present) late 20th or early 21st century, Erik Thomsen