Seiko Konno, ‘Series of Ordinary Life’, 2009, Japigozzi Collection