Seiko Tachibana, ‘Fern 22’, 2013, The Tolman Collection