Serge Alain Nitegeka, ‘Found Form IV’, 2017, Stevenson