Setareh Aminelahi, ‘Hope’, 2016, Janet Rady Fine Art
Setareh Aminelahi, ‘Hope’, 2016, Janet Rady Fine Art