Shai Kremer, ‘Perception 3’, 2017, Litvak Contemporary