Shambhavi Kaul, ‘Safe Travels’, 2017, Jhaveri Contemporary