Shane Bradford, ‘Channel #1 (Black & White)’, 2016, V1 Gallery