Shayne Dark, ‘Fracture Zone’, 2016, Oeno Gallery
Shayne Dark, ‘Fracture Zone’, 2016, Oeno Gallery
Shayne Dark, ‘Fracture Zone’, 2016, Oeno Gallery
Shayne Dark, ‘Fracture Zone’, 2016, Oeno Gallery
Shayne Dark, ‘Fracture Zone’, 2016, Oeno Gallery
Shayne Dark, ‘Fracture Zone’, 2016, Oeno Gallery
Shayne Dark, ‘Fracture Zone’, 2016, Oeno Gallery
Shayne Dark, ‘Fracture Zone’, 2016, Oeno Gallery