Shen Congwen, ‘Three Poems by Shen Congwen’, 1976, Rago