Shen Wei 沈伟, ‘Folding’, 1999-2000, Shen Wei Studio
Shen Wei 沈伟, ‘Folding’, 1999-2000, Shen Wei Studio
Shen Wei 沈伟, ‘Folding’, 1999-2000, Shen Wei Studio
Shen Wei 沈伟, ‘Folding’, 1999-2000, Shen Wei Studio
Shen Wei 沈伟, ‘Folding’, 1999-2000, Shen Wei Studio
Shen Wei 沈伟, ‘Folding’, 1999-2000, Shen Wei Studio
Shen Wei 沈伟, ‘Folding’, 1999-2000, Shen Wei Studio