Sheng-Hung SHIU, ‘繪葉書29-新公園 Ehagaki 29’, MOCA Taipei