Sheng Tianhong, ‘The painter Guan Liang’, 2015, SCHUEBBE INC.