Shepard Fairey, ‘Big Brother Is Watching You’, 2006, Gregg Shienbaum Fine Art