Shepard Fairey, ‘Smoke 'Em While You Got 'Em’, 2015, Galerie Matthew Namour