Shi Chong, ‘Water, Air, Body’, 2008, Ethan Cohen New York