Shi Guorui, ‘Central Hong Kong 10 Oct 2007 ’, 2007, 10 Chancery Lane Gallery