Shi Xinji, ‘The Corner of Tianshan Mountain’, 2014, Aye Gallery