Shi Yong, ‘We Don't Want to Stop’, 2006, ShanghART