ShihFen Liu, ‘12 Disciples- Henbane’, 2007, Asia University Museum of Modern Art