Shinnosuke Yoshida, ‘Cityscape Ⅱ’, 2016, GALLERY MoMo