Shiro Kuramata, ‘NIKKO cabinet’, 1982, Wright
Shiro Kuramata, ‘NIKKO cabinet’, 1982, Wright
Shiro Kuramata, ‘NIKKO cabinet’, 1982, Wright
Shiro Kuramata, ‘NIKKO cabinet’, 1982, Wright