Shiro Tsujimura, ‘Tea bowl, Raku style’, 2018, Ippodo Gallery
Shiro Tsujimura, ‘Tea bowl, Raku style’, 2018, Ippodo Gallery
Shiro Tsujimura, ‘Tea bowl, Raku style’, 2018, Ippodo Gallery
Shiro Tsujimura, ‘Tea bowl, Raku style’, 2018, Ippodo Gallery