Shiro Tsujimura, ‘Yabure double jar’, Rago
Shiro Tsujimura, ‘Yabure double jar’, Rago
Shiro Tsujimura, ‘Yabure double jar’, Rago
Shiro Tsujimura, ‘Yabure double jar’, Rago
Shiro Tsujimura, ‘Yabure double jar’, Rago
Shiro Tsujimura, ‘Yabure double jar’, Rago
Shiro Tsujimura, ‘Yabure double jar’, Rago
Shiro Tsujimura, ‘Yabure double jar’, Rago
Shiro Tsujimura, ‘Yabure double jar’, Rago
Shiro Tsujimura, ‘Yabure double jar’, Rago