Simon Hasan, ‘Chess set’, 2010, Rago
Simon Hasan, ‘Chess set’, 2010, Rago
Simon Hasan, ‘Chess set’, 2010, Rago