Simon Norfolk, ‘Time Taken 6, Early Autumn’, 2013-2014, Benrubi Gallery