Siuan Yu, ‘Wacline Hertz—No. 40082 Greenhouse’, 2016, Double Square Gallery
Siuan Yu, ‘Wacline Hertz—No. 40082 Greenhouse’, 2016, Double Square Gallery
Siuan Yu, ‘Wacline Hertz—No. 40082 Greenhouse’, 2016, Double Square Gallery
Siuan Yu, ‘Wacline Hertz—No. 40082 Greenhouse’, 2016, Double Square Gallery
Siuan Yu, ‘Wacline Hertz—No. 40082 Greenhouse’, 2016, Double Square Gallery
Siuan Yu, ‘Wacline Hertz—No. 40082 Greenhouse’, 2016, Double Square Gallery
Siuan Yu, ‘Wacline Hertz—No. 40082 Greenhouse’, 2016, Double Square Gallery
Siuan Yu, ‘Wacline Hertz—No. 40082 Greenhouse’, 2016, Double Square Gallery
Siuan Yu, ‘Wacline Hertz—No. 40082 Greenhouse’, 2016, Double Square Gallery
Siuan Yu, ‘Wacline Hertz—No. 40082 Greenhouse’, 2016, Double Square Gallery
Siuan Yu, ‘Wacline Hertz—No. 40082 Greenhouse’, 2016, Double Square Gallery
Siuan Yu, ‘Wacline Hertz—No. 40082 Greenhouse’, 2016, Double Square Gallery