Song Dong & Yin Xiuzhen, ‘Authority 权利’, 2013, Chambers Fine Art