Song Dong, ‘Gold, wood, water, fire, earth (yi chou)’, 2012, Baró Galeria