Stanley Whitney, ‘Untitled’, 2016, Senior & Shopmaker Gallery
Stanley Whitney, ‘Untitled’, 2016, Senior & Shopmaker Gallery
Stanley Whitney, ‘Untitled’, 2016, Senior & Shopmaker Gallery
Stanley Whitney, ‘Untitled’, 2016, Senior & Shopmaker Gallery
Stanley Whitney, ‘Untitled’, 2016, Senior & Shopmaker Gallery
Stanley Whitney, ‘Untitled’, 2016, Senior & Shopmaker Gallery
Stanley Whitney, ‘Untitled’, 2016, Senior & Shopmaker Gallery
Stanley Whitney, ‘Untitled’, 2016, Senior & Shopmaker Gallery
Stanley Whitney, ‘Untitled’, 2016, Senior & Shopmaker Gallery