Stano Filko, ‘Associations I, IV, VI, VII, XXXIV, XXXV’, 1968-1969, The Mayor Gallery