Stelios Gavalas, ‘(SP) Trip to Utopia’, 2012, ARTION GALLERIES
Stelios Gavalas, ‘(SP) Trip to Utopia’, 2012, ARTION GALLERIES