Stephen Goddard, ‘One God To Many Devils’, 2015, Sardac

About Stephen Goddard