Stephen Smith, ‘Utopian Study’, 2017, Mini Galerie

About Stephen Smith