Stilnovo, ‘Floor Lamp’, 1955, Moioli Gallery
Stilnovo, ‘Floor Lamp’, 1955, Moioli Gallery
Stilnovo, ‘Floor Lamp’, 1955, Moioli Gallery
Stilnovo, ‘Floor Lamp’, 1955, Moioli Gallery
Stilnovo, ‘Floor Lamp’, 1955, Moioli Gallery
Stilnovo, ‘Floor Lamp’, 1955, Moioli Gallery