Stilnovo, ‘Wall Lights by Stilnovo’, ca. 1959, Moioli Gallery
Stilnovo, ‘Wall Lights by Stilnovo’, ca. 1959, Moioli Gallery
Stilnovo, ‘Wall Lights by Stilnovo’, ca. 1959, Moioli Gallery
Stilnovo, ‘Wall Lights by Stilnovo’, ca. 1959, Moioli Gallery
Stilnovo, ‘Wall Lights by Stilnovo’, ca. 1959, Moioli Gallery
Stilnovo, ‘Wall Lights by Stilnovo’, ca. 1959, Moioli Gallery
Stilnovo, ‘Wall Lights by Stilnovo’, ca. 1959, Moioli Gallery