Suenaga Toshiaki, ‘Fantasy of the fish’, 2016, Seijou Sakurasaku Gallery