Sumakshi Singh, ‘Vitrine 3: Water Algae’, 2017, Exhibit 320