SUN Jian Ping, ‘Qinghua Series No.46’, 2007, Vivian Choi Gallery

About SUN Jian Ping

China , b. 1970, China , based in Peking, Beijing, China