Suzana Meyer Garcia, ‘Trenzinho sem Tarsila’, Inn Gallery