Szymon Rogiński, ‘Lower Silesia #03’, 2004, Piktogram

Series: Poland Synthesis

About Szymon Rogiński