Tae Ho Kim, ‘Internal Rhythm 95023’, 1995, Gana Art