Taek Sang Kim, ‘Breathing Light - Orange Air’, 2017, Taguchi Fine Art