TAI Han-Hong, ‘Unluxurious House Plan #1’, 2013, Liang Gallery