Tai Xiangzhou 泰祥洲, ‘Propitious Rock from Heaven’, 2017, Alisan Fine Arts