Tai Xiangzhou 泰祥洲, ‘View of Yandang’, 2011, Fu Qiumeng Fine Art