Takahiro Iwasaki, ‘Tectonic Model (Toshio Koma’s “Hokuriku Noto”)’, 2017, URANO